Menu

+381 (0) 22 712 957

zurbanizams@gmail.com

О нама

ПочетнаО нама
ПочетнаО нама

ЈП "ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ" ШИД


Своју делатност, али под различитим називима и организационим облицима, ЈП „Завод за урбанизам“ Шид обавља од 1979. године.

Одлуком о оснивању Завода за урбанизам и комуналне делатности општине Шид, донетој 28.12.1978. године на седници СО Шид формирана је радна организација за послове урбанизма и комуналне делатности. Завод као такав почиње са радом 01.03.1979. године. Завод се 1981. године трансформише у ООУР „УРБАНИЗАМ“ и као такав функционише до 1990.године када се трансформише у ЈП“ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ“ чији је оснивач Скупштина Општине Шид.

Више од 35 година ЈП „Завод за урбанизам“ Шид обавља своју делатност пружањем услуга органима локалне самоуправе, физичким и правним лицима у складу са важећим законима и порписима о планирању, уређењу простора и грађењу.

Данас ЈП „Завод за урбанизам“ Шид обавља следеће послове:

-       Израда докумената просторног и урбанистичког планирања (Просторни планови, Планови генералне регулације и Планови детаљне регулације)

-       Израда урбанистичко техничких докумената (Урбанистички пројекти и Пројекти парцелације и препарцелације)

-       Израда техничке документације за изградњу објеката (ИР-идејно решење, ИДП – идејни пројекат, ПГД – пројекат за грађевинску дозволу, ПЗИ – пројекат за извођење, ПИО – пројекат изведеног објекта)

-       Израда документације за озакоњење објеката (Извештај о затеченом стању објекта)

-       Вршење техничке контроле пројекта

-       Вршење техничког прегледа објеката

-       Вршење стручног надзора над градњом објеката

-       Организација и координација добијања дозвола из области урбанизма и грађења  

Својим дугогодишњим и успешним радом ЈП „Завод за урбанизам“ Шид развија нове идеје и утиче на правац развоја општине. Мото завода гласи: „Добро одмерена, складно постављена и лепо обликована зграда представља   трајну вредност“.