Menu

+381 (0) 22 712 957

zurbanizams@gmail.com

Просторни планови

ПочетнаУслугеПросторни планови
ПочетнаУслугеПросторни планови

Просторни планови
На основу Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник Републике Србије“ бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14) документи просторног и урбанистичког планирања су:

1) плански документи;

2) документи за спровођење просторних планова;

3) урбанистичко-технички документи.


Плански документи су просторни и урбанистички планови.

Просторни планови су:

-         Просторни план Републике Србије

-         Регионални просторни план

-         Просторни план јединице локалне самоуправе

-         Просторни план подручја посебне намене

Просторни план Републике Србије се доноси за територију Републике Србије и основни је плански документ просторног планирања и развоја у републици. Остали плански документи морају бити у складу са Просторним планом Републике Србије.

Регионални просторни план се израђује за веће просторне целине административног, функционалног, географског или статистичког карактера, усмерене ка заједничким циљевима и пројектима регионалног развоја.Регионални просторни план је плански документ који уз уважавање специфичних потреба које произлазе из регионалних посебности, разрађује циљеве просторног уређења и одређује рационално коришћење простора, у складу са суседним регионима и општинама.

Просторни план јединице локалне самоуправе доноси се за територију јединице локалне самоуправе и одређује смернице за развој делатности и намену површина, као и услове за одрживи и равномерни развој на територији јединице локалне самоуправе.

Просторни план подручја посебне намене доноси се за подручја која захтевају посебан режим организације, уређења, коришћења и заштите простора, пројекте од значаја за Републику Србију или за подручја одређена Просторним планом Републике Србије, или другим просторним планом, а нарочито за:

1) подручје са природним, културно-историјским или амбијенталним вредностима;

2) подручје са могућношћу експлоатације минералних сировина;

3) подручје са могућношћу коришћења туристичких потенцијала;

4) подручје са могућношћу коришћења хидропотенцијала;

5) за реализацију пројеката за које Влада утврди да су пројекти од значаја за Републику Србију;

6) за изградњу објеката за које грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства или надлежни орган аутономне покрајине.

Просторни план општине Шид објављен је 24.01.2011. године у „Службеном листу општина Срема“ бр. 1/11. У изради просторног плана општине Шид учествовали су ЈП „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад и ЈП „Завод за урбанизам“ Шид.

Просторни план општине Шид обухвата територију општине Шид површине 68.703,09haу њеним административним границама. У обухвату Плана налази се 19 катастарских општина: КО Адашевци, КО Батровци, КО Бачинци, КО Беркасово, КО Бингула, КО Вашица, КО Вишњићево, КО Гибарац, КО Ђипша; КО Ердевик, КО Илинци, КО Јамена, КО Кукујевци, КО Љуба, КО Моловин, КО Моровић, КО Привина Глава, КО Сот, КО Шид и 19 насеља, с тим да се у једној катастарској општини налазе два насеља, а једна катастарска општина нема насеља.

Основни плански документи вишег реда чија су решења разрађена Просторним планом општине Шид су Просторни план Републике Србије, Просторни план подручја посебне намене Фрушке горе до 2022. године и Просторни план подручја инфраструктурног коридора граница Хрватске-Београд (Добановци).