Menu

+381 (0) 22 712 957

zurbanizams@gmail.com

Техничка документација

ПочетнаУслугеТехничка документација
ПочетнаУслугеТехничка документација

Техничка документација

tehdokumentacija
ЈП „Завод за урбанизам“ Шид је у потпуности стручно и технички оспособљен за израду техничке документације свих врста објеката високоградње, (стамбени, пословни, индустријски, складишни, јавни..), нискоградње и инсталација било да су у питању нови објекти, реконструкција, адаптација, доградња, промена намене и слично.

Грађење објекта врши се на основу грађевинске дозволе и техничке документације.

Техничка документација израђује се као:

1) генерални пројекат;

2) идејно решење - ИДР;

3) идејни пројекат - ИП;

4) пројекат за грађевинску дозволу - ПГД;

5) пројекат за извођење - ПЗИ;

6) пројекат изведеног објекта - ПИО.


Идејно решење се израђује за потребе прибављања локацијских услова, а може бити део урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације.

Идејни пројекат се израђује за потребе изградње објеката и извођења радова из члана 145. Закона о планирању и изградњи (економски објекти, помоћни објекти, радови на инвестиционом одржавању, реконструкција, адаптација, санација, промена намене и сл.)

Пројекат за грађевинску дозволу се израђује за потребе прибављања решења о грађевинској дозволи.

Пројекат за извођење израђује се за потребе извођења радова на грађењу. Пројекат за извођење је скуп међусобно усаглашених пројеката којим се утврђују грађевинско-техничке, технолошке и експлоатационе карактеристике објекта са опремом и инсталацијама, техничко-технолошка и организациона решења за градњу објекта, инвестициона вредност објекта и услови одржавања објекта.

Пројекат изведеног објекта израђује се за потребе прибављања употребне дозволе, коришћења и одржавања објекта. Пројекат изведеног објекта израђује се за све објекте за које се по одредбама овог закона прибавља грађевинска дозвола. Пројекат изведеног објекта је пројекат за извођење са изменама насталим у току грађења објекта..