Menu

+381 (0) 22 712 957

zurbanizams@gmail.com

Техничка контрола

ПочетнаУслугеТехничка контрола
ПочетнаУслугеТехничка контрола

Техничка контрола
ЈП „Завод за урбанизам“ Шид располаже са стално запосленим инжењерима и тимом стручних сарадника који врше контролу техничке документације за све типологије објеката.

Техничкој контроли подлеже пројекат за грађевинску дозволу.

Техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу обухвата нарочито проверу: усклађености са свим условима и правилима садржаним у локацијским условима, законом и другим прописима, техничким нормативима, стандардима и нормама квалитета, као и међусобне усклађености свих делова техничке документације; усклађености пројекта са резултатима претходних истраживања (претходни радови); оцену одговарајућих подлога за темељење објеката; проверу исправности и тачности техничко-технолошких решења објекта и решења грађења објеката; стабилности и безбедности; рационалности пројектованих материјала; утицаја на животну средину и суседне објекте.