Menu

+381 (0) 22 712 957

zurbanizams@gmail.com

Технички прегледи

ПочетнаУслугеТехнички прегледи
ПочетнаУслугеТехнички прегледи

Технички прегледи
ЈП „Завод за урбанизам“ Шид, поред израде планске и техничке документације врши техничке прегледе објеката високоградње, нискоградње и инсталација.

Подобност објекта за употребу утврђује се техничким прегледом.

Технички преглед објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно дела објекта који представља техничко-технолошку целину и може се као такав самостално користити у складу са овим законом.Технички преглед може се вршити и упоредо са извођењем радова.

Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

У периоду од 2007.године до ступања на снагу измена и допуна Закона о планирању и изградњи (2014.година) Јавном предузећу „Звод за урбанизам“ Шид поверено је образовање комисије за технички преглед и вршење техничког прегледа за које је одобрење за изградњу издала Општина Шид на основу одлуке о измени и допуни одлуке о организовању јавног предузећа за обављање послова урбанистичког планирање општине Шид („Сл.лист општина Срема“ бр. 4/07).

Поред техничких прегледа на територији општине Шид, Завод данас врши техничке прегледе и у другим општинама.

Референц листа објеката за које је вршен технички преглед је богата и обухвата велик број стамбених, стамбено-пословних, пословно-стамбених и пословних објеката, као и објеката инфраструктуре: инсталације (канализациона мрежа, електроенергетска мрежа, водоводна мрежа, МБТС, СТС) и саобраћајнице.